Checklist

  • You can add products to your checklist.

By emailing the checklist to yourself, you will receive the Product Brochure and Safety Data Sheet to your inbox in PDF format.

SubmitPrint

Įspėjamieji simboliai

Produktų gamintojai informuoja apie su jų produktais susijusius pavojus ženklindami pakuotes etiketėmis, kuriose vaizduojami simboliai, aprašyti Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, kurie yra taikomi visoje ES. Pateikiami juodi simboliai baltame fone su raudonu apvadu. Siekiama, kad ateityje visame pasaulyje būtų taikoma viena GHS (Pasaulinė suderintoji cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema).

Daugiau informacijos apie įspėjamuosius simbolius:

Tukes: Naujos pavojaus
piktogramos

GHS01 Sprogiosios medžiagos
Cheminės medžiagos ir objektai, kurie gali sprogti

GHS02 Degiosios medžiagos
Degieji skysčiai, garai, dujos, aerozoliai ir kietosios medžiagos

GHS03 Oksiduojančiosios medžiagos
Cheminės medžiagos, kurios gali sukelti kitos medžiagos užsidegimą arba paspartinti reakciją

GHS04 Slėgio veikiamos dujos
Dujos, laikomos talpykloje, kurioje yra 2 barų arba didesnis slėgis

GHS05 Ėsdinančios medžiagos
Cheminės medžiagos, kurios gali pažeisti odą ir (arba) metalą ir sukelti sunkius akių pažeidimus

GHS06 Ūmiai toksiškos medžiagos
Cheminės medžiagos, kurios įkvėpus, nurijus ir (arba) patekusios ant odos sukelia ūmias toksines reakcijas

GHS07 Mažesnį sisteminį pavojų sveikatai sukeliančios medžiagos
Cheminės medžiagos, kurios sukelia akių ir odos dirginimą, alergines reakcijas, odos reakcijas, kvėpavimo takų dirginimą, ūmias toksines reakcijas, mieguistumą ar galvos svaigimą

GHS08 Sisteminį pavojų sveikatai sukeliančios medžiagos
Cheminės medžiagos, kurios turi ilgalaikį neigiamą poveikį, pvz., sukelia vėžį, toksiškai veikia reprodukciją, pakenkia vaisingumui arba daro žalą vaisiui. Taip pat įkvėpus šios cheminės medžiagos gali sukelti alergines reakcijas arba pakenkti plaučiams

GHS09 Pavojingos aplinkai medžiagos
Cheminės medžiagos, kurios yra pavojingos aplinkai

Share This Page

SUSISIEKITE SU MUMIS!

„KIILTO“ SPECIALISTAI
JŪSŲ PASLAUGOMS

Platus mūsų prekybos tinklas padės
jums gauti atsakymus į konkrečius klausimus.

STATYBAPRAMONĖPATRONUOJAMOSIOS BENDROVĖS UŽSIENYJE

Bonsky